Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer website:

Teksten en afbeeldingen van deze website en alle afzonderlijke items zijn onderworpen aan het auteursrecht van haar respectievelijke eigenaren. Alle informatie en gegevens worden uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden. B&S HTG B.V. heeft er naar gestreefd om op deze website informatie te verstrekken die volledig accuraat en up-to-date is. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. B&S HTG B.V. en/of een van de aanbieders van content op deze website is/zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten met betrekking tot de inhoud - inclusief typefouten - van deze website noch voor enige acties daaruit voortvloeiende.

Disclaimer e-mail:

Dit bericht - en indien van toepassing, haar bijlagen - kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dringend doch beleefd dit bericht (inclusief bijlage(n) te vernietigen zonder het te lezen, te kopiëren, te verspreiden, opnieuw te verzenden, door te sturen of openbaar te maken aan derden. Gelieve de afzender direct te informeren. Dit bericht - en indien van toepassing, haar bijlagen - bindt B&S HTG B.V. (of een van haar dochterondernemingen) juridisch niet, tenzij bevestigd per brief, e-mail of fax. B&S HTG B.V. (of een van haar dochterondernemingen) kan op geen enkele wijze instaan voor de juiste en/of volledige en/of tijdige verzending van dit bericht - en indien van toepassing, haar bijlagen - noch kan B&S HTG B.V. de vertrouwelijkheid van dit bericht garanderen.

Op alle overeenkomsten waarbij wij als verkoper optreden, zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, en op alle overeenkomsten waarbij wij als koper optreden, zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing, welke u van ons hebt ontvangen en welke tevens zijn gepubliceerd op www.bs-htg.nl. In deze voorwaarden is onder meer een rechts- en forumkeuzebeding opgenomen. Wij verwerpen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van uw voorwaarden.